algemene voorwaarden

1. Doelen en definitie

 1. Deze Algemene Voorwaarden  gelden voor gesloten en te sluiten overeenkomsten allen tussen flow|e|motion en de cliënt oftewel de opdrachtnemer. Afwijking is alleen mogelijk indien schriftelijk overeengekomen met flow|e|motion.
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden, als de intentie tot het aangaan van een coachingstraject is uitgesproken, desgewenst overhandigd aan de cliënt/deelnemer/opdrachtgever en zijn vanaf dat moment van toepassing.
 3. Coaching door flow|e|motion is een ervarings- en doelgerichte methode voor het begeleiden van individuen, partners en teams die voor ondersteuning en/of begeleiding kiezen en is gericht op het zelfstandig functioneren en op het werken aan persoonlijke ontwikkeling en groei.

2. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. Het aangaan van een begeleidingstraject vraagt van cliënt/deelnemer een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het met elkaar omschreven doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Cliënt/deelnemer en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.
 2. flow|e|motion spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. flow|e|motion kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.
 3. Cliënt/deelnemer/opdrachtnemer zijn zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling nog enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. Cliënt/deelnemer/opdrachtnemer zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt/deelnemer voor de te behalen resultaten van de coaching.
 4. De cliënt/deelnemer/opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die cliënt/deelnemer/opdrachtnemer veroorzaken. Deelname aan coachingtrajecten, trainingen en ander aanbod van flow|e|motion  is geheel voor eigen risico.
 5. De cliënt/deelnemer/opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade welke door de cliënt/deelnemer/opdrachtnemer of door de cliënt/deelnemer meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van flow|e|motion en de locatie waar een begeleidingstraject plaatsvindt.
 6. flow|e|motion is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel /diefstal/ vermissing dan ook aan u, uw eigendommen of uw hond opgedaan voor, tijdens of na een begeleidingstraject, sessie of tijdens andere activiteiten georganiseerd door flow|e|motion
 7. Voor deelnemende honden van cliënten/deelnemers moeten na aanmelding alle bijbehorende relevante documenten, inentingsbewijzen, verzekeringen e.d., op verzoek ter inzage overhandigd kunnen worden aan flow|e|motion.

3. Geheimhouding

 1. Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door cliënt/deelnemer wordt ingebracht, wordt door flow|e|motion vertrouwelijk behandeld. flow|e|motion en een eventuele opdrachtgever hebben geen overleg over voortgang en resultaat van de coaching buiten cliënt om. Het staat cliënt vrij om desgewenst mededeling te doen over wat in de coaching besproken wordt.
 2. flow|e|motion kan bepaalde onderwerpen uit de coachingsbijeenkomsten geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie. Slechts na goedkeuring van cliënt kunnen coachingsbijeenkomsten niet geanonimiseerd worden opgenomen.

4. Deelname en Betaling

Voor particulieren

 1. Deelname kan zowel schriftelijk, telefonisch of per mail aangevraagd worden. De cliënt/opdrachtgever verklaart bij opgave bekend en akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden.
 2. Losse sessies dienen op de dag van de les vooraf contant te worden afgerekend als deze nog niet eerder per giraal verkeer voldaan zijn. Indien het een reeks sessies, een langer begeleidingstraject in welke vorm dan ook, een workshop of lezing betreft dient de betaling uiterlijk 7 dagen van tevoren volledig op de bankrekening van flow|e|motion te staan.

Voor bedrijven

 1. Voor overeenkomsten met bedrijven is in het contract opgenomen wat de investering in het traject bedraagt, dit is exclusief eventuele reiskosten.
 2. Alle bedragen zijn exclusief BTW en zijn als scholingskosten fiscaal aftrekbaar.
 3. Eventuele verlenging van het traject wordt naar rato van het tarief gefactureerd.
 4. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum naar de bankrekening van flow|e|motion.

5. Afzeggen van een sessie, begeleidingstraject of workshop

 1. Indien de cliënt voor een sessie  verhinderd is, dan is afzeggen of verzetten van de sessie in overleg mogelijk. Indien 24 uur van tevoren of later wordt afgemeld, is flow|e|motion gerechtigd om het volledige tarief van de sessie in rekening te brengen.
 2. Indien een cliënt/opdrachtnemer een reeks van 5 sessies heeft afgenomen en aangeeft eerder te willen stoppen met de sessies om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van de gemaakte kosten. De sessies zijn niet overdraagbaar aan derden.
 3. Een reeks van 5 sessies is 4 maanden geldig na de eerste sessie. Na 4 maanden vervallen de resterende sessies.
 4. Indien de coach niet in staat is om een sessie te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt aan cliënt/opdrachtnemer en wordt de sessie of activiteit in overleg op een later tijdstip alsnog gegeven.
 5. Annuleren van een begeleidingstraject, in welke vorm dan ook, afgenomen door bedrijven of het annuleren van deelname aan workshops of lezingen tot 1 maand van te voren kan kosteloos.
 6. Annuleren tot 1 week van te voren kost 50% van het te betalen bedrag.
 7. Daarna dient het gehele bedrag te worden voldaan.

6. Overmacht (weersomstandigheden)

 1. De sessies gaan in principe altijd door. Indien door de weersomstandigheden de veiligheid en/of gezondheid van cursist en hond in het geding komt, wordt de sessie of workshop afgelast of een geschikte binnenlocatie met elkaar afgesproken. De cliënt wordt hiervan altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. De sessie die eventueel niet door kan gaan wordt, indien mogelijk, in overleg op een ander tijdstip ingehaald.
 2. flow|e|motion heeft het recht om sessies, begeleidingstrajecten, workshops en lezingen te annuleren.

7. Overige

 1. Op overeenkomsten gesloten met flow|e|motion is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechter die de wet daartoe aanwijst bevoegd.
 2. flow|e|motion behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen.
 3. Indien een hond van een cliënt zichtbaar ziek is, heeft flow|e|motion het recht de sessie aan de cliënt en hond te ontzeggen en, indien nodig geacht, een dierenarts in te schakelen. De betaling van deze sessie komt niet in aanmerking voor restitutie.
 4. Indien de cliënt/deelnemer fysieke handelingen doet of materialen gebruikt die dieronvriendelijk zijn, behoudt flow|e|motion zich het recht om de cliënt/deelnemer na 1 waarschuwing van de sessie/activiteit te weren. (dit geldt voor ernstige fysieke vergrijpen, of aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door cliënt/deelnemer en het niet opvolgen van verzoeken vanuit de coach/spiegeltrainer). Restitutie van het geld is in dit geval niet mogelijk.
 5. Honden van de cliënt/deelnemer dienen minimaal 10 maanden oud te zijn om deel te kunnen nemen aan de sessies.
 6. Tijdens de activiteiten van flow|e|motion is de cliënt/deelnemer verplicht de aanwijzingen van de coach/spiegeltrainer op te volgen, zowel waar het de cliënt/deelnemer als de hond betreft.

september, 2017