privacyverklaring

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten in het privacybeleid van flow|e|motion. Lees hieronder op welke manier ik uw gegevens verwerk.

Informatie verzamelen

Ik verzamel diverse soorten informatie in verband met de diensten welke u van flow|e|motion afneemt:

 • Informatie die u rechtstreeks aan mij verstrekt;
 • Informatie die ik verzamel in verband met het afnemen van de diensten van flow|e|motion

Gebruiken en delen van informatie

De informatie die ik verzamel, gebruik ik onder andere om:

 • De diensten te leveren waar u om vraagt;
 • Inzicht te krijgen in hoe u de diensten gebruikt, zodat ik u nog beter van dienst kan zijn;
 • Inzicht te krijgen in mijn klanten zodat ik de meest relevante communicatie, diensten en ervaringen kan aanbieden;
 • Aangepaste inhoud en advertenties aan te bieden met, indien vereist, uw afzonderlijke toestemming.

Ik kan uw informatie mogelijk delen met:

 • Zakenpartners en collega’s– vertrouwde bedrijven die informatie kunnen verstrekken over producten en diensten die mogelijk interessant voor u zijn, indien u afzonderlijk toestemming heeft gegeven.
 • Wetshandhavingsinstanties – wanneer ik hiertoe verplicht ben om flow|e|motion en gebruikers van mijn diensten te beschermen.

Aanvullende informatie over specifieke producten en diensten

Hoewel dit privacybeleid van toepassing is op al mijn diensten, voorzie ik u ook, indien nodig, van bepaalde specifieke privacyaanvullingen met daarin aanvullende informatie. Deze aanvullingen zijn van toepassing op uw gebruik van de diensten waarop ze betrekking hebben.

Informatie die ik verzamel

Informatie die u rechtstreeks verstrekt

Bij sommige diensten kunt u informatie rechtstreeks aan mij verstrekken. Bijvoorbeeld:

 • Voor sommige van mijn diensten kan ik u vragen om een intakeformulier in te vullen. In verband met deze dienst vraag ik u bepaalde informatie over uzelf te verstrekken in verband met het starten van een begeleidingstraject. U geeft bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, geboortedatum en e-mailadres. Ook informatie over de reden waarvoor u om een begeleidingstraject vraagt en aanvullende informatie kan ik verzamelen.
 • Als u een product of betaalde dienst bij mij bestelt, vraag ik u om uw naam, contactgegevens, verzend- en factuuradres(sen) om de bestelling of het afnemen van mijn diensten te kunnen verwerken.
 • Als u zich via mijn website inschrijft voor het ontvangen van de nieuwsbrief of op de hoogte wilt blijven over mijn nieuwste blog, verzamel ik gegevens zoals uw naam en e-mailadres. Deze informatie wordt gedeeld met WordPress (website) en Mailchimp (nieuwsbrief).
 • Voor het versturen van emails naar uw emailadres deel ik uw mailgegevens met Gmail.
 • Als u het delen van uw gegevens toestaat, kan uw telefoonnummer en/of e-mailadres gedeeld worden met personen die dezelfde dienst afnemen als u zelf (bijvoorbeeld door het aanmaken van een groepsapp voor een bepaalde cursus). U kunt ten alle tijden een groepsapp verlaten.

Informatie over uw gebruik van de diensten van flow|e|motion

 • Naast de informatie die u verstrekt, verzamel ik informatie over het proces van een begeleidingstraject door middel van tekst en foto’s.
 • Voor het verzamelen over het gebruik van de website van flow|e|motion maak ik gebruik van Google analytics.

Informatie van externe bronnen

 • Mogelijk ontvang ik informatie over u van externe sociale netwerkdiensten (zoals facebook, LinkedIn of instagram) wanneer u kiest voor een koppeling met die diensten.

Het gebruik van uw gegevens

De informatie die ik verzamel, gebruik ik voor de volgende doeleinden:

 • om u of uw contact te registreren voor het afnemen van een dienst;
 • om een dienst waar u om vraagt te kunnen leveren;
 • om aangepaste inhoud en diensten aan te bieden op basis van uw eerdere activiteiten bij flow|e|motion, indien vereist met uw afzonderlijke toestemming;
 • voor reclamedoeleinden, zoals het schrijven van posts voor social media, blogs, advertenties of gesponsorde inhoud en het verzenden van promotieberichten. U blijft anoniem en mits vereist vraag ik om uw afzonderlijke toestemming;
 • om de markt, klanten, diensten en reclamecampagnes te beoordelen en analyseren zodat ik, indien nodig met gebruik van statistische procedures, meer inzicht krijg in mijn klanten om u de meest relevante communicaties, diensten en ervaring aan te bieden.
 • om uw mening te vragen over mijn diensten en klantenenquêtes uit te voeren met uw afzonderlijke toestemming, indien vereist;
 • om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen mijn diensten gebruiken, zodat ik ze verder kan verbeteren en nieuwe producten en diensten kan ontwikkelen;
 • om passende ondersteuning te bieden;
 • om trekkingen voor gratis prijzen of aanbiedingen te kunnen organiseren, voor zover wettelijk toegestaan;
 • om met uw afzonderlijke toestemming andere zaken te doen.
 • Ik bied u diverse keuzes voor de manier waarop ik uw informatie gebruik. U kunt kiezen of u de nieuwsbrief en/of blog van mij wilt ontvangen door u in eerste instantie aan te melden en, indien u van gedachten verandert, de afmeldinstructies in dergelijke communicatie te volgen. Verder kunt u reageren op speciale kennisgevingen die ik verzend of door relevante webpagina’s van mijn website te bezoeken. U kunt ook contact met mij opnemen (info@flowemotion.nl) indien u hulp nodig heeft bij het maken van uw keuze. 
  flow|e|motion verwerkt persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden. De wettelijke basis van flow|e|motion om persoonsgegevens te verwerken, omvat verwerking die:
 • noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract tussen u en flow|e|motion (bijvoorbeeld om de diensten aan u te leveren en om u te identificeren en uw identiteit te verifiëren zodat u bepaalde diensten kunt gebruiken);
 • noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten (bijvoorbeeld om te voldoen aan de toepasselijke boekhoudkundige voorschriften en om verplichte bekendmakingen te doen aan wetshandhavende instanties);
 • noodzakelijk zijn voor de legitieme belangen van flow|e|motion (bijvoorbeeld om mijn relatie met u te beheren en de relevantie van mijn communicatie, ervaringen en klantendienst te verbeteren) is gebaseerd op instemming van mijn klanten (bijvoorbeeld om te communiceren met u over mijn diensten en u te voorzien van marketinginformatie) die vervolgens op enig moment kan worden ingetrokken, zoals beschreven in de paragraaf Contact met mij opnemen in dit privacybeleid, zonder gevolgen voor de wettigheid van de verwerking op grond van de instemming alvorens deze werd ingetrokken.

Het delen van uw gegevens

Ik kan uw informatie bekendmaken aan de relevante partners, zoals, zonder beperking, een juridische partij, een financieel administratief ondersteunende partij, een ondersteunende partij voor het beheer en onderhouden van de website en/of de nieuwsbrief. Ik kan uw gegevens ook bekendmaken aan de volgende entiteiten, maar alleen voor zover dat nodig is om de diensten uit te voeren:

 • Zakenpartners en collega’s.
  Ik kan uw informatie uitsluitend met uw toestemming ook delen met vertrouwde zakenpartners en collega’s. Deze entiteiten kunnen uw informatie gebruiken om de diensten waar u om vraagt aan u te leveren.
 • Andere partijen wanneer ik dit wettelijk verplicht ben of indien nodig om mijn diensten te beschermen. In bepaalde gevallen kan ik uw informatie aan andere partijen bekendmaken:
  • om te voldoen aan de wet of te reageren op verplichte wettelijke processen (zoals huiszoekingsbevelen of andere gerechtelijke bevelen);
  • om naleving van de beleidsregels die van toepassing zijn op mijn diensten te controleren of af te dwingen; en
  • om de rechten, eigendommen of veiligheid van flow|e|motion of klanten te beschermen.
 • Andere partijen in verband met zakelijke transacties. Als onderdeel van faillissement kan ik uw informatie mogelijk bekendmaken aan een derde partij.
 • Andere partijen met uw toestemming of op uw aanwijzing. Naast de bekendmakingen die in dit privacybeleid worden beschreven, kan ik informatie over u ook met derde partijen delen wanneer u hiertoe afzonderlijk toestemming geeft.

Uw gegevens veilig houden

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb passende fysieke en technische maatregelen genomen om de informatie te beveiligen die ik in verband met de diensten verzamel. Ondanks de redelijke stappen die ik neem om uw informatie te beveiligen, moet u er echter rekening mee houden dat geen enkele website, overdracht via internet of draadloze verbinding en geen enkel computersysteem volledig veilig is.

Uw rechten

U hebt het recht om details op te vragen over de gegevens die ik over u verzamel en om mij te verzoeken onjuistheden in die gegevens te corrigeren, om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking, om toegang te vragen tot, het wissen of de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Onder de wetgeving van sommige rechtsgebieden kan ik weigeren verzoeken te verwerken die onredelijk repetitief zijn, een disproportionele technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in het gedrang brengen, extreem onpraktisch zijn of waarvoor toegang niet vereist wordt door de lokale wetgeving. Als u een verzoek voor toegang tot uw informatie wilt indienen, neem dan contact met mij via info@flowemotion.nl

Als u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens, erkent u dat u mogelijk niet in staat zult zijn toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de diensten en dat restanten van uw persoonsgegevens mogelijk nog enige tijd achterblijven in de dossiers van flow|e|motion, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, maar flow|e|motion zal die informatie niet gebruiken voor commerciële doeleinden. U begrijpt dat flow|e|motion, ongeacht uw verzoek tot verwijdering, zich het recht voorbehoudt uw persoonsgegevens of een relevant onderdeel ervan te bewaren, in lijn met onderstaande paragraaf over Gegevensbehoud en de toepasselijke wetgeving.

Gegevensbehoud

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Dit houdt in dat gegevens worden vernietigd of verwijderd van mijn systemen als deze niet meer nodig zijn.
Ik neem passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die ik over u verwerk en bewaar, gebaseerd is op de volgende logica:

 1. ten minste de duur waarvoor de gegevens zijn gebruikt om u een dienst te leveren;
 2. zoals verplicht volgens de wetgeving, een contract of mijn wettelijke verplichtingen; of
 3. alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, worden verwerkt, of langer indien dit vereist is onder enig ander contract, toepasselijke wet of voor statistische doeleinden. Dit is altijd onderworpen aan passende waarborgen.

Externe koppelingen en producten in mijn diensten

Mijn diensten bevatten mogelijk koppelingen naar externe websites en diensten waarop ik geen invloed heb. Ik ben niet verantwoordelijk voor de beveiliging of privacy van informatie die wordt verzameld via deze websites of diensten. Wees voorzichtig en lees de privacyverklaringen die van toepassing zijn op de externe websites en diensten die u gebruikt.
Ik kan mogelijk ook bepaalde producten of diensten aan u beschikbaar stellen die zijn ontwikkeld door externe partijen. flow|e|motion is niet verantwoordelijk voor deze externe producten of diensten.

Ik stel u in staat bepaalde informatie van mijn website te delen op sociale netwerkdiensten zoals Facebook, , Google + en LinkedIn.

Deze externe partijen kunnen bepaalde informatie over uw gebruik van de diensten verzamelen of ontvangen, onder andere door het gebruik van cookies, pixels, beacons en vergelijkbare technologieën. Deze informatie kan ook in de loop der tijd worden verzameld en worden gecombineerd met informatie die is verzameld op andere websites en via andere onlinediensten. flow|e|motion heeft geen invloed op de manier waarop deze bedrijven gegevens verzamelen en gebruiken. Sommige van deze bedrijven nemen deel aan binnen de sector ontwikkelde programma’s die in het leven zijn geroepen om consumenten keuzes te bieden met betrekking tot de ontvangst van gerichte reclame. Wees voorzichtig en lees de privacyverklaringen die van toepassing zijn op de externe websites en diensten die u gebruikt.

Als u verbinding maakt met een sociale netwerkdienst op een apparaat dat ook door andere personen wordt gebruikt, moet u er bovendien rekening mee houden dat die andere gebruikers informatie kunnen zien die is opgeslagen of wordt weergegeven in verband met uw account bij de sociale netwerkdienst(s) waarmee u verbinding maakt. Ik raad aan dat u bij alle dergelijke websites uitlogt en alleen informatie deelt met personen die u vertrouwt.

Cookies en andere technologieën

Ik en bepaalde derde partijen die inhoud, advertenties of andere functies aanbieden via mijn diensten, kunnen in bepaalde delen van deze diensten gebruikmaken van cookies, pixels, beacons en andere technologieën, zoals hieronder nader wordt uitgelegd.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden waarmee informatie wordt opgeslagen op uw computer, tv, mobiele telefoon of ander apparaat. Ze stellen de entiteit die de cookie op uw apparaat heeft geplaatst, in staat om u te herkennen op andere websites en apparaten en in andere diensten en browsersessies. Cookies hebben allerlei nuttige functies. Bijvoorbeeld:

Cookies kunnen uw aanmeldgegevens onthouden, zodat u deze niet elke keer hoeft in te vullen wanneer u zich aanmeldt bij een dienst.

Cookies helpen mij en externe partijen te begrijpen welke delen van mijn diensten het populairst zijn, omdat ze inzicht geven in de pagina’s en functies die bezoekers gebruiken en hoeveel tijd zij op die pagina’s besteden. Door dergelijke informatie te onderzoeken, kan ik de diensten verder verbeteren en u een betere ervaring bieden.

Cookies helpen mij en externe partijen te begrijpen welke advertenties u hebt gezien, zodat niet telkens dezelfde advertentie verschijnt wanneer u een dienst gebruikt.

Cookies helpen mij en derde partijen relevante inhoud en advertenties aan te bieden aan u, doordat ze informatie verzamelen over uw gebruik van mijn diensten en andere websites en apps.

Wanneer u een webbrowser gebruikt voor toegang tot de diensten, kunt u configureren of u wilt dat de browser alle cookies accepteert, alle cookies weigert of aan u meldt wanneer er een cookie wordt verzonden. Elke browser is weer anders, dus raadpleeg het menu Help van uw browser als u wilt weten hoe u de cookievoorkeuren kunt wijzigen. Het besturingssysteem van uw apparaat bevat mogelijk nog extra opties voor cookies.
Houd er echter rekening mee dat sommige diensten zodanig zijn ontworpen dat ze alleen werken met cookies en dat het uitschakelen van cookies mogelijk een nadelige invloed heeft op uw vermogen om deze diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

Ik gebruik de volgende typen cookies op mijn website:

Prestatiecookies waarmee ik de prestaties en het ontwerp van mijn website kan analyseren en fouten detecteren. Dit type cookie stelt mij bijvoorbeeld in staat om te herkennen dat u mijn website eerder hebt bezocht en laat mij zien welke delen van mijn website het meest populair zijn, omdat ik erdoor kan zien welke pagina’s bezoekers het vaakst bezoeken en hoeveel tijd bezoekers doorbrengen op elke pagina. Ik maak hiervoor, zonder beperking, gebruik van Google Analytics, Adobe en soortgelijke analysecookies.

Zo wordt bijvoorbeeld de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website normaliter opgeslagen op een Google-server in de Verenigde Staten. Maar als u zich in de EU of de Europese Economische Ruimte bevindt, wordt uw IP-adres eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige adres verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en aldaar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens mij om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en andere diensten met betrekking tot activiteit op de website en internetgebruik te leveren. Het IP-adres dat vanuit uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics wordt niet gekoppeld aan enige andere gegevens in het bezit van Google. U kunt voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens over internetgebruik (waaronder uw IP-adres) worden verzonden naar Google en daar verwerkt door het downloaden en installeren van deze Browser Plugin(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Functionele cookies waarmee ik de gebruiker een betere ervaring kan bieden. Dit type cookie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de informatie die bij uw volgende bezoek aan mijn website wordt weergegeven overeenstemt met uw gebruikersvoorkeuren, van waaruit u een koppeling naar mijn website hebt gebruikt of het feit dat u mijn website bezoekt via een koppeling in een e-mail die aan u is gestuurd door flow|e|motion of namens mij door een van mijn vertrouwde externe dienstproviders.

Mijn website kan inhoud van een externe website of dienst weergeven, waardoor cookies van derden op uw harde schijf of in uw browser kunnen worden opgeslagen. Ik heb geen controle over de opslag van deze cookies en u dient het privacybeleid van de relevante externe partij te raadplegen voor meer informatie.

Andere lokale opslag

Ikzelf en bepaalde externe partijen kunnen in verband met mijn diensten ook andere technologieën voor lokale opslag gebruiken, zoals Local Shared Objects (ook wel “Flash-cookies” genoemd) en lokale HTML5-opslag. Deze technologieën zijn vergelijkbaar met de hierboven besproken cookies; ze worden namelijk ook opgeslagen op uw apparaat en kunnen worden gebruikt om bepaalde informatie over uw activiteiten en voorkeuren te bewaren. De technologieën maken mogelijk echter gebruik van andere delen van uw apparaat dan de standaardcookies. Daarom kunt u ze mogelijk niet beheren met de standaardtools en -instellingen van uw browser. Voor meer informatie over het uitschakelen of verwijderen van informatie in Flash-cookies, klikt u hier http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Beacons en/of pixels

Ikzelf en bepaalde externe partijen kunnen ook zogenaamde beacon- of pixeltechnologieën gebruiken om informatie vanaf uw apparaat door te geven aan een server. Beacons en pixels kunnen worden ingesloten in online-inhoud, video’s en e-mails, en kunnen een server de mogelijkheid bieden om bepaalde soorten informatie op uw apparaat te lezen, te weten wanneer u bepaalde inhoud hebt bekeken of een bepaald e-mailbericht hebt gelezen, de tijd en datum te bepalen waarop u de beacon of pixel hebt bekeken en het IP-adres van uw apparaat te achterhalen. Ikzelf en bepaalde externe partijen gebruiken beacons en pixels voor diverse doeleinden, onder andere om het gebruik van mijn diensten te analyseren en (in combinatie met cookies) om inhoud aan te bieden die relevant voor u is.
Wanneer u mijn diensten opent en gebruikt, met uitzondering van de website geleverd door een externe dienstprovider, kunt u om afzonderlijke toestemming worden gevraagd voor de opslag van cookies (inclusief andere technologieën voor lokale opslag, beacons, pixels en andere informatie op uw apparaten) door mij. Ook wordt u gevraagd om afzonderlijk toestemming te geven aan mij en de hierboven genoemde externe partijen om dergelijke cookies (inclusief technologieën voor lokale opslag, beacons, pixels en informatie) te raadplegen. Uw ervaring met mijn website/diensten kan worden beïnvloed als u geen cookies accepteert en verdere informatie zal aan u worden verstrekt op het moment dat ik u om deze specifieke toestemming vraag.

PlugIns voor sociale netwerken

Mijn website maakt gebruik van plug-ins van sociale netwerken (“Plug-ins”). Wanneer u een Dienst gebruikt die Plug-ins bevat, kunnen gegevens rechtstreeks worden overgedragen van uw apparaat naar de operator van het sociale netwerk. Ik heb geen invloed op de gegevens die worden verzameld door de Plug-in. Als u bent ingelogd op het sociale netwerk, kan naar uw gebruik van mijn Dienst worden verwezen in uw sociale netwerkaccount. Als u iets doet met Plug-ins, bijvoorbeeld door te klikken op “Leuk”, “Volgen” of “Delen”, of een opmerking in te voeren, wordt de informatie mogelijk automatisch weergegeven in uw sociale netwerkprofiel. Zelfs wanneer u niet bent ingelogd op uw sociale netwerkaccount, is het mogelijk dat de Plug-ins uw IP-adres doorsturen naar de operator van het sociale netwerk. Houd hier rekening meer wanneer u mijn Diensten gebruikt.
Meer informatie over de operators van de sociale netwerken van de Plug-ins die worden gebruikt in mijn Diensten (“Operators”) vindt u hieronder:

Operators van Plug-ins die worden gebruikt in mijn Diensten. Als u lid bent van een of meer van de volgende sociale netwerken en niet wilt dat de Operator gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Diensten in verband brengt met de lidmaatschapsgegevens die al zijn opgeslagen door de Operator, dient u uit te loggen op het sociale netwerk voordat u mijn Diensten gebruikt.

 • Facebook Verwerkingsverantwoordelijke: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (“Facebook”). Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vindt u op “https://www.facebook.com/about/privacy/”.
 • Google+ Verwerkingsverantwoordelijke: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op “https://www.google.com/privacy”.
 • LinkedIn Verwerkingsverantwoordelijke: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ierland (“LinkedIn”). Meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn vindt u op “http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv”.

Contact met mij opnemen

Als u specifieke vragen hebt, kunt u contact met mij (verwerkingsverantwoordelijke voor de EU) opnemen via:

Anja Kuhn
Zonland 68
9734BM Groningen
Nederland
info@flowemotion.nl

Als u gebruik wilt maken van uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, bezwaar, beperking van de verwerking of portabiliteit stuurt u een email naar info@flowemotion.nl

U kunt een klacht indienen indien u vindt dat mijn verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijk wetgeving.

 

versie 05/2018